آرمان استپانیان

ایران | 1335
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,339 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,678 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,974 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.052%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2009 - 2013
عملکرد در برابر برآوردها
2009 - 2013
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2009 - 2013