آنه محمد تاتاری

ایران | 1335
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,328 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,301 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,558 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+0.914%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021