ابراهیم صاحب اختیاری

ایران | 1336
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,058 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,891 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,965 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-12.063%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها