ابراهیم فرجی

ایران | 1319 - 1383
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,167 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,042 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,563 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+220%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها