ابوالحسن صدیقی

ایران | 1273 - 1374
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 31,197 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,051 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,207 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+38.381%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018