احمد آریامنش

ایران | 1347
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,702 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,351 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,851 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+135.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها