احمد شبرین

سودان | 1309
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,089 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,816 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,724 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-30%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها