احمد محمدپور

ایران | 1344
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,993 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,443 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,341 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+53.044%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها