احمد نصراللهی

ایران | 1330
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,486 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,741 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,988 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+25.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها