احمد وکیلی

ایران | 1340
نمایشگاه ها

انعکاس ذهن
تهران
16 آذر 1397 - 26 آذر 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,527 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,079 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,834 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+85.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها