اسدالله کیانی

ایران | 1325
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,217 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,217 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,957 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-14.286%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها