اسماعیل شموط

فلسطین | 1400 - 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 34,540 دلار آمریکا
کمینه برآورد 34,540 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 41,448 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-9.091%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها