اصغر محمدی

ایران | 1317 - 1363
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,783 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,174 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,043 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+83.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها