امیرنصر کم گویان

ایران | 1360
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,755 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,187 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,216 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+43.75%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها