امیر مسعود اخوان جم

ایران | 1348
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 39,717 دلار آمریکا
کمینه برآورد 31,439 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 46,324 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+4.238%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021