بهزاد شیشه گران

ایران | 1331
در حراج

نتایج حراج
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,720 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,833 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,443 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+214.286%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها