برآورد
£70,000
92,105 دلار آمریکا
- £90,000
118,421 دلار آمریکا
قیمت فروش
£201,600
265,263 دلار آمریکا
152%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعلی بنی صدر
بسوزانش
برآورد
£120,000
160,000 دلار آمریکا
-
£180,000
240,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£150,000
200,000 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1396
آرتچارت | اثر هنری ازعلی بنی صدر
آفرینش
برآورد
£120,000
146,341 دلار آمریکا
-
£150,000
182,927 دلار آمریکا
قیمت فروش
£197,000
240,244 دلار آمریکا
45.926%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1395
آرتچارت | اثر هنری ازعلی بنی صدر
نور
برآورد
$150,000
-
$200,000
قیمت فروش
$259,500
48.286%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1395
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20.93%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
10,563 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
ساتبیز - 4 اردیبهشت 1397
UNTITLED (THREE FIGURES)
برآورد
£2,500
3,049 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
4,573 دلار آمریکا
36.364%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 144,705 دلار آمریکا
کمینه برآورد 68,892 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 94,229 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+74.412%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021