بیتا فیاضی

ایران | 1341
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,654 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,770 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,259 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.303%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها