جعفر روح بخش

ایران | 1317 - 1375
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 22,937 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,497 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,032 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.317%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021