19 آبان 1396
برآورد
Fr.0
0 دلار آمریکا
- Fr.0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.2,800
2,814 دلار آمریکا
0%
آثار هنری مشابه

کبوترها
برآورد
Fr.3,000
3,093 دلار آمریکا
-
Fr.5,000
5,155 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.2,500
2,577 دلار آمریکا
37.5%
فروش در
تاریخ حراج
پیگه، هتل دِ وانت ژنو - 5 مهر 1396
آرتچارت | اثر هنری ازاحمد الرشیدی
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,391 دلار آمریکا
-
£2,000
2,781 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,913
2,660 دلار آمریکا
27.5%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازکاظم حیدر
شبح‌های بغداد
برآورد
£1,500
2,113 دلار آمریکا
-
£2,500
3,521 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,232 دلار آمریکا
14.75%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
سایر آثار هنری جعفر روح بخش

ترکیب‌بندی طلسمی قرمز
برآورد
£12,000
15,584 دلار آمریکا
-
£15,000
19,481 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,062
19,561 دلار آمریکا
11.57%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
17.091%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 فروردین 1393
کبوترها
برآورد
Fr.3,000
3,093 دلار آمریکا
-
Fr.5,000
5,155 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.2,500
2,577 دلار آمریکا
37.5%
فروش در
تاریخ حراج
پیگه، هتل دِ وانت ژنو - 5 مهر 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 22,937 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,497 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,032 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.317%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021