جواد سليم

عراق | 1298 - 1339
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 184,530 دلار آمریکا
کمینه برآورد 52,977 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 82,844 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+162.352%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها