• طرح آماده سازی برای بنای یادبود آزادی ، بغداد 1337
  • ترکیب مواد روی کاغذ، قاب‌شده
  • نقاشی
  • 130 * 30
برآورد
£15,000
20,967 دلار آمریکا
- £25,000
34,945 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,500
113,922 دلار آمریکا
307.5%
آثار هنری مشابه

اثر هنری وجود ندارد

سایر آثار هنری جواد سليم

آرتچارت | اثر هنری ازجواد سليم
تمبر یادبود جمهوری عراق
برآورد
£400
559 دلار آمریکا
-
£600
839 دلار آمریکا
قیمت فروش
£828
1,157 دلار آمریکا
65.6%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازجواد سليم
مادر و فرزند
برآورد
£60,000
83,869 دلار آمریکا
-
£100,000
139,782 دلار آمریکا
قیمت فروش
£444,000
620,632 دلار آمریکا
455%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازجواد سليم
مادر بودن
برآورد
£40,000
55,913 دلار آمریکا
-
£60,000
83,869 دلار آمریکا
قیمت فروش
£125,250
175,077 دلار آمریکا
150.5%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 184,530 دلار آمریکا
کمینه برآورد 52,977 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 82,844 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+162.352%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها