• مادر بودن 1331
  • مجسمه گچی با آرماتور آلمینیومی، مجسمه گچی با آرماتور آلومینیوم
  • مجسمه
  • 46
برآورد
£40,000
55,913 دلار آمریکا
- £60,000
83,869 دلار آمریکا
قیمت فروش
£125,250
175,077 دلار آمریکا
150.5%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | The Wall and the Heech از پرویز تناولی
دیوار و هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
14.063%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388
دیوار و هیچ
برآورد
$150,000
-
$200,000
قیمت فروش
$187,500
7.143%
تاریخ حراج
کریستیز - 2 فروردین 1397
STANDING HEECH LOVERS
برآورد
 
قیمت فروش
48.056%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389
سایر آثار هنری جواد سليم

آرتچارت | اثر هنری ازجواد سليم
تمبر یادبود جمهوری عراق
برآورد
£400
559 دلار آمریکا
-
£600
839 دلار آمریکا
قیمت فروش
£828
1,157 دلار آمریکا
65.6%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازجواد سليم
طرح آماده سازی برای بنای یادبود آزادی ، بغداد
برآورد
£15,000
20,967 دلار آمریکا
-
£25,000
34,945 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,500
113,922 دلار آمریکا
307.5%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازجواد سليم
مادر و فرزند
برآورد
£60,000
83,869 دلار آمریکا
-
£100,000
139,782 دلار آمریکا
قیمت فروش
£444,000
620,632 دلار آمریکا
455%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 184,530 دلار آمریکا
کمینه برآورد 52,977 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 82,844 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+162.352%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها