• مرد و اسب 1334
  • رنگ روغن روی تخته، قاب‌شده
  • نقاشی
  • 59 * 43.9
  • امضا شده "جواد سلیم" و تاریخ خورده 1956 به عربی (پایین راست)
برآورد
£100,000
137,836 دلار آمریکا
- £200,000
275,672 دلار آمریکا
قیمت فروش
£200,250
276,017 دلار آمریکا
33.5%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | UNTITLED (SATYR OR PAN) از بهمن محصص
UNTITLED (SATYR OR PAN)
برآورد
 
قیمت فروش
15.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
سایر آثار هنری جواد سليم

آرت چارت | تمبر یادبود جمهوری عراق از جواد سليم
تمبر یادبود جمهوری عراق
برآورد
£400
559 دلار آمریکا
-
£600
839 دلار آمریکا
قیمت فروش
£828
1,157 دلار آمریکا
65.6%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرت چارت | طرح آماده سازی برای بنای یادبود آزادی ، بغداد از جواد سليم
طرح آماده سازی برای بنای یادبود آزادی ، بغداد
برآورد
£15,000
20,967 دلار آمریکا
-
£25,000
34,945 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,500
113,922 دلار آمریکا
307.5%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرت چارت | فروشندگان خامه از جواد سليم
فروشندگان خامه
برآورد
£15,000
20,675 دلار آمریکا
-
£20,000
27,567 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,250
55,479 دلار آمریکا
130%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 261,580 دلار آمریکا
کمینه برآورد 65,832 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 116,970 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+149.266%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها