• خوب و شیطانی، اثری انتزاعی 1329
  • رنگ روغن روی بوم، قاب شده
  • نقاشی
  • 75 * 50
برآورد
£120,000
165,403 دلار آمریکا
- £250,000
344,590 دلار آمریکا
قیمت فروش
£838,750
1,156,099 دلار آمریکا
353.378%

اثر هنری وجود ندارد