جواد سليم

عراق | 1298 - 1339
10 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
مس چکش‌خورده
19.5 * 29
برآورد
£15,000
20,675 دلار آمریکا
-
£20,000
27,567 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,250
55,479 دلار آمریکا
130%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400

شماره اثر 12* (فروخته شده)
رنگ روغن روی تخته، قاب‌شده
59 * 43.9
برآورد
£100,000
137,836 دلار آمریکا
-
£200,000
275,672 دلار آمریکا
قیمت فروش
£200,250
276,017 دلار آمریکا
33.5%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400

آبرنگ روی کاغذ، قاب‌شده
32.5 * 48.5
برآورد
£12,000
16,540 دلار آمریکا
-
£18,000
24,810 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,250
21,020 دلار آمریکا
1.667%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400

رنگ روغن روی بوم، قاب شده
75 * 50
برآورد
£120,000
165,403 دلار آمریکا
-
£250,000
344,590 دلار آمریکا
قیمت فروش
£838,750
1,156,099 دلار آمریکا
353.378%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400

چاپ آفست و لیتوگرافی، قاب متصل
3 * 4
برآورد
£400
559 دلار آمریکا
-
£600
839 دلار آمریکا
قیمت فروش
£828
1,157 دلار آمریکا
65.6%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400

ترکیب مواد روی کاغذ، قاب‌شده
130 * 30
برآورد
£15,000
20,967 دلار آمریکا
-
£25,000
34,945 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,500
113,922 دلار آمریکا
307.5%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400

آبنوس ماکاسار و سیم فلزی روی دو پیکره، آبنوس ماکارسار و سیم فلزی در دو پیکره
برآورد
£60,000
83,869 دلار آمریکا
-
£100,000
139,782 دلار آمریکا
قیمت فروش
£444,000
620,632 دلار آمریکا
455%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400

شماره اثر #16 (فروخته شده)
مجسمه گچی با آرماتور آلمینیومی، مجسمه گچی با آرماتور آلومینیوم
* 46
برآورد
£40,000
55,913 دلار آمریکا
-
£60,000
83,869 دلار آمریکا
قیمت فروش
£125,250
175,077 دلار آمریکا
150.5%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400

سرامیک لعاب دار
0.001 * 0.001 * 21
برآورد
£12,000
16,774 دلار آمریکا
-
£20,000
27,956 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,250
21,317 دلار آمریکا
4.688%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400

رنگ روغن روی بوم، قاب شده
30 * 43
برآورد
£100,000
139,782 دلار آمریکا
-
£150,000
209,673 دلار آمریکا
قیمت فروش
£125,250
175,077 دلار آمریکا
0.2%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400