جواد سليم

عراق | 1298 - 1339
مجموع فروش سالانه، تعداد آثار ارائه شده و فروخته شده
2012 - 2021
تغییر در میانه قیمت و برآوردهای آثار هنری
2012 - 2021
عملکرد آثار فروخته شده در برابر برآوردها
2012 - 2021
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
عملکرد آثار برتر در برابر 5 هنرمند مشابه