حامد اویس

مصر | 1297 - 1390
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 405,844 دلار آمریکا
کمینه برآورد 37,994 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 48,356 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+780.208%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها