حامد صحیحی

ایران | 1359
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,760 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,035 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,769 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+2.352%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021