حسام ابریشمی

ایران | 1330
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 343 دلار آمریکا
کمینه برآورد 250 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 575 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-27.208%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها