حسین شاه طاهری

ایران | 1361
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,807 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,191 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,961 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+122.222%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها