رافی داوتیان

ایران | 1350
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,500 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-28.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها