برآورد
$800 - $1,200
قیمت فروش
$600
40%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری اززهرا حسینی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£357
498 دلار آمریکا
42.8%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
سایر آثار هنری رها رئیس‌نیا

آرتچارت | اثر هنری ازرها رئیس‌نیا
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$0
0%
تاریخ حراج
آرتسی - 10 اردیبهشت 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 600 دلار آمریکا
کمینه برآورد 800 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,200 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-40%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها