سرژ رضوانی

ایران | 1307
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,199 دلار آمریکا
کمینه برآورد 537 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 895 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+623.75%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها