سعید فراهانی

ایران | 1358
در حراج

نتایج حراج
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,750 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-25%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها