سمیر سایق

لبنان | 1324
در حراج

حراج های فعلی و پیش رو
نتایج حراج
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,692 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,154 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,231 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها