سیا ارمجانی

ایران | 1318 - 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 21,104 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,894 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,258 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+73.81%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021