شاکر أل الأوسي

عراق | 1340
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,515 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,757 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,135 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+2%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها