شهرزاد چنگلوایی

ایران | 1362
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 602 دلار آمریکا
کمینه برآورد 943 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,332 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-49.553%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018