شیرین اتحادیه

ایران | 1325
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,244 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,993 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,990 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-35.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها