شیرین نشاط

ایران | 1336
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,998 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,762 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,608 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+52.197%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021