صادق تیرافکن

ایران | 1344 - 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,988 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,936 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,709 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+38.237%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021