عبدلله الجهضمي شاویش

سعودی | 1368
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,159 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,763 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,145 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-37.5%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها