عمر اولوچ

ترکیه | 1309 - 1388
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 60,445 دلار آمریکا
کمینه برآورد 48,356 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 62,172 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+9.375%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها