غلام یونسی

ایران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 300 دلار آمریکا
کمینه برآورد 400 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 600 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-40%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها