فرهاد مشیری

ایران | 1342
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 171,670 دلار آمریکا
کمینه برآورد 98,106 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 138,632 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.157%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021