كامل مصطفى

مصر | 1296 - 1360
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,635 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,068 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,757 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+9.257%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها