لیلا پازوکی

ایران | 1356
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,500 دلار آمریکا
کمینه برآورد 10,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 15,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها