مارکو گریگوریان

ایران | 1304 - 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 39,886 دلار آمریکا
کمینه برآورد 23,511 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 35,271 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+29.194%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021