مارگو ویلون

مصر | 1285
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,184 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,481 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,446 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+74.93%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها